Code of Conduct

För att säkerställa ansvarsfullt beteende gäller följande riktlinjer för de som arbetar inom organisationen

Ändamål

Syftet med riktlinjerna är en kvalitetssäkring, uppföljning och ständig förbättring av de tjänster vi tillhandahåller ur ett etiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Vi vill också illustrera våra arbetssätt och se till att vårt arbete sker inom ramen för tillämpliga lagar, förordningar och praxis.

Riktlinjerna syftar till att se till att CarpoNovum är ett företag som tar sitt sociala ansvar på största allvar, med fokus på människor, relationer och miljö. Vi vill också vara ett företag med rykte om integritet och tillförlitlighet.

Riktlinjer

Alla inom CarpoNovum har en skyldighet att följa lagar, regler och interna policyer. Bolaget tillämpar nolltolerans i tjänsten avseende droger och alkohol.

Hantering av konfidentiell information                                                                            

Information är en tillgång. Konfidentiell information som rör vår verksamhet eller våra kunder får bara användas för de ändamål den är avsedd.

Användning av företagets medel och tillgångar                                                                          

Alla anställda förväntas vara lojala och gemensamt ansvara för att värna om CarpoNovums tillgångar. Tillgångarna skall inte användas i personliga syften eller till stöd för verksamhet eller aktiviteter utanför CarpoNovum.

Miljö

CarpoNovum strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi vill begränsa vår miljöpåverkan så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Så långt som möjligt använder vi metoder och material som inte medför miljö- eller hälsorisker, vare sig för anställda eller för allmänheten.

Alla anställda måste ta personligt ansvar för kvalitet och för miljön i sitt dagliga arbete.

 Interna relationer

CarpoNovum uppmuntrar mångfald på alla nivåer inom gruppen. Det får inte förekomma diskriminering och kränkning på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, nationalitet, hudfärg, religion, socialt eller etniskt ursprung, funktionshinder, politiska åsikter eller fackligt medlemskap. Denna princip gäller både hur vi behandlar våra kollegor och i rekryteringsprocessen. Vi ser alla anställda som en viktig resurs och vi är fast beslutna att behålla mänskligt kapital företaget.

Externa relationer

Alla på företaget förväntas bete sig på ett korrekt sätt i sina kontakter med våra samarbetspartners. Muta och korruption är därför inte acceptabelt. Som anställd får du inte ta emot gåvor, betalningar eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut eller strida mot lagen eller god affärssed.

På samma sätt ska ingen på företaget bete sig på det sätt som beskrivs i föregående stycke så att samarbetspartners, potentiella samarbetspartners, beslutsfattare eller deras representanter i sin tur riskerar att påverkas i sina beslut.

Intressekonflikter

En intressekonflikt uppstår när personliga intressen förhindrar, eller verkar förhindra, vår förmåga att fatta objektiva beslut i CarpoNovums intresse. Att undvika verkliga eller synbara intressekonflikter skapar och underbygger förtroende hos våra kunder och andra affärspartners, våra medarbetare och allmänheten. Därför är det viktigt att vi alla är uppmärksamma på detta område. En intressekonflikt kan uppstå när personliga förhållanden existerar mellan medarbetare. Även om dessa förhållanden inte skulle påverka sunda, objektiva affärsbeslut på ett otillbörligt sätt, kan de ge sken av detta.

Trakasserier

Trakasserier har ingen plats på CarpoNovum. Även om den juridiska definitionen av trakasserier kan variera, anser företaget att det innefattar alla former av oönskat beteende gentemot en annan individ som har till syfte eller till följd att skapa en hotfull, fientlig eller obehaglig arbetssituation för denna individ.

Ansvar/Efterlevnad

Organisationens chefer är ansvariga för att alla anställda känner till denna uppförandekod, medan varje individ är ansvarig för sin egen efterlevnad av den.

Alla medarbetare är kulturbärare av CarpoNovums uppförandekod och skall leva upp till den i sitt dagliga arbete. Det är därför av yttersta vikt att allvarliga och upprepade avsteg från uppförandekoden, eller missförhållanden i övrigt, rapporteras, i första hand till närmaste chef eller ansvarig för HR. Brott mot reglerna och anvisningarna i uppförandekoden kan leda till repressalier. Medarbetare som uppmärksammar allvarligare felaktigheter riskerar inte några repressalier.

Om någon del av denna uppförandekod strider mot lagen har den rådande lagen företräde framför principerna som beskrivs.