CarpoNovum Clinics Integritetspolicy

CarpoNovum Clinics AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Integritetspolicyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och skydda din integritet.

  • Du som söker vård hos oss ska känna till:
  • Hur vi behandlar dina personuppgifter
  • Vad vi använder dem till
  • Vilka som får ta del av dem och under vilka omständigheter
  • Hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

CarpoNovum Clinics AB org. nr. 559237-9407, Olofdalsvägen 10, 302 41 Halmstad är personuppgiftsansvarig.

Samtycke till inhämtning av personuppgifter

Om du säger ja till våra tjänster (att bli patient hos oss) inhämtar vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter. Att säga ja till våra tjänster innebär att du skriftligen måste fylla i uttryckliga samtyckesklausuler. Det är således först när du har skriftligen samtyckt till behandling som vi kan begära in de journalhandlingar som krävs för att kunna uföra uppdraget (kirurgi och söva dig inför ingreppet).

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på största allvar har vi utsett särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden. Du kan enklast nå dem på info@carponovum.com. Om CarpoNovum Clinics AB gör någon ändring i integritetspolicyn kommer den senaste versionen att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlar CarpoNovum Clinics AB in om dig och i vilket ändamål?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi avser lämna ut personuppgifter till tredje part föregås det alltid av att du godkänner detta genom att underteckna ett samtyckesavtal.

I händelse av en akut situation, där vi väljer att skicka dig till ett akutsjukhus på grund av exempelvis en svår hjärtinfarkt, så är vår utgångspunkt att vi delar journaluppgifter med mottagaren.

I de fall där personuppgifter delas med tredje part upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sekretessklausuler som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Vad har du för rättigheter?

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. I det fall du önskar en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Information lämnas i form av ett registerutdrag med redovisning av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder samt information om varifrån information har samlats in.

Tänk på att “vid begäran om tillgång till personuppgifter” kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas i det fall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter i de fall där:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot den intresseavvägning vi har gjort och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

CarpoNovum Clinics AB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.