Kostnader

CarpoNovum Clinics är ett privat kostnadseffektivt alternativ till den offentliga sjukvården med låg administrativ kostnad.

Nedan följer en kort redogörelse för hur patienter kommer att uppfatta kostnaderna och hur vi som privat aktör ser på olika betalningsmodeller.

Om patienten remitteras från sin läkare

Om specialistläkare remitterar patienten för behandling på CarpoNovum Clinics står region för kostnaderna. Patienten betalar endast en patientavgift.

Behandling inom vårdgarantin

Om regionen inte kan erbjuda behandling inom 90 dagar har patienten rätt till remiss hos en annan vårdgivare. Hemregionen förväntas då bistå med praktiska arrangemang och står för alla kostnader, utom patientavgiften.

Behandling på patientens eget initiativ utomlands

Europeiska unionens fria patientrörlighet ger patienten rätt att söka vård i annat land inom EU om patienten har fått ett beslut om behandling (när diagnosen är verifierad). Om patienten bor i Sverige kan han/hon således få behandling på någon av våra kliniker utomlands (läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan).

Patienter som bor utanför Sverige

Patienter som har behov av att lägga ner exempelvis en stomi och har väntat på detta ingrepp i mer än 90 dagar kan tala med sin läkare eller vårdhuvudman om möjligheterna att få behandling på någon av våra kliniker i sitt hemland. Bor patienten inom EU eller i annat land med avtal om svenska vårdförmåner kan det finnas möjlighet att få sin vård hos CarpoNovum Clinics bekostad av hemlandet.

Olika betalningsmodeller för den kirurgiska behandlingen

Som underlag för prissättning av sluten vård och öppen vård tillämpas inte sällan NordDRG CC-logik 2019 prospektiva viktlista, somatik. Krontalet per DRG 1,0 kan variera mellan landstingen utifrån hur vårdavtalet/kontraktet utformats.

CarpoNovum Clinics ställer sig positiva till att tillämpa NordDRG CC-logik för aktuellt år med dito årliga uppdateringar av Socialstyrelsen i samarbete med SKR.

De patienter som vill söka och betala privat

CarpoNovum Clinics behandlar privatbetalande patienter som vill ha en högkvalitativ vård utanför nationella kösystem. Prissättningen för dessa patienter är densamma som den som tillämpas för offentliga kunder.